Skip to content

crc32

名称

crc32() - 计算一个缓冲区(buffer)或字符串(string)的循环冗余校验码

语法

int crc32( buffer | string x );

描述

计算并返回指定的缓冲区或字符串 `x` 的循环冗余校验码(CRC32)

翻译

雪风(i@mud.ren)